Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zwemlessen Zwemschool Wezep

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Zwemschool Wezep  gevestigd te Wapenveld. Op alle door Zwemschool Wezep gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De klant mag gedurende de lestijden zwemles volgen, rekening houdend met de geldende huisregels. In zwembad Groot Stokkert te Wapenveld is het alleen mogelijk om gebruik te maken van de zwemlessen tijdens de lesuren van Zwemschool Wezep.

Overeenkomst
Zwemschool Wezep is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan deze zijn abonnement beëindigen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand (zie ‘Beëindiging abonnement’).

Abonnement
Zwemschool Wezep kent een maandabonnement, waarbij automatische incasso verplicht is. De incasso vindt maandelijks plaats. Het abonnement gaat in voor de afgesproken contractduur vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst (de start van de zwemlessen).

Lesgelden automatische incasso
Het lesgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso per 4 weken bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als blijkt dat na 2 herinneringen niet is betaald, gaat Zwemschool Wezep over tot een incassoprocedure. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de klant aan Zwemschool Wezep te worden voldaan. De klant kan geen lessen volgen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien Zwemschool Wezep overgaat tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Zwemschool Wezep over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de klant geen lessen volgen tot het moment dat alle door Zwemschool Wezep in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

Inschrijfkosten
De overeengekomen inschrijfkosten dienen vooraf te worden betaald. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard is. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Zwemschool Wezep is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Zwemschool Wezep is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de lesgelden te indexeren. Indien de prijswijziging (m.u.v. de consumentenprijsindex) wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, dan heeft de klant het recht om zijn abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Privacy
Zwemschool Wezep gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet tot de Bescherming van de Persoonsgegevens van 1 september 2001. Zwemschool Wezep is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming.

Inhaallessen
De klant kan via een persoonlijke pagina op Zwemscore zwemlessen afmelden of inhalen. Voor elke afgemelde zwemles krijgt u 1 inhaalles tegoed. Deze inhaalles(sen) blijven het hele zwemtraject geldig. De inhaallessen die niet worden gebruikt, kunnen worden overgezet naar eventuele broertjes/zusjes. De inhaallessen zijn echter geen betaalmiddel voor de resterende zwemlessen en worden ook niet door Zwemschool Wezep terugbetaald. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en gebruiken van de inhaalles(sen).

Ziekte/Blessures
In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet aan de zwemles kan meedoen, kan met schriftelijke toestemming van Zwemschool Wezep het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden
Zwemschool Wezep is bevoegd accommodaties geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. Zwemschool Wezep is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. Zwemschool Wezep is bevoegd een accommodatie gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de klant (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan Zwemschool Wezep. In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor Zwemschool Wezep kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden bij de klant.

Privé- en correctielessen
Zwemschool Wezep biedt, naast de standaard zwemlessen, ook privé- en correctielessen aan. Meer informatie over deze lessen kunt u opvragen bij Zwemschool Wezep.

Aansprakelijkheid
Zwemschool Wezep is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwemschool Wezep en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de door Zwemschool Wezep gehuurde accommodatie.

Beëindiging abonnement
Beëindiging van het abonnement vindt plaats op het moment van afzwemmen voor het C diploma. Eerder opzeggen kan, maar dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke in gaat vanaf de 1e dag van de maand ná de opzegging. (voorbeeld: u beëindigt het abonnement schriftelijk op 15 juni, dan wordt het abonnement per 1 augustus beëindigd) Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief of per e-mail. De kopie van de brief dient als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Zwemschool Wezep deze per aangetekende post te verzenden. Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement kan Zwemschool Wezep administratiekosten in rekening brengen.

Huisregels
Het is de klant bekend dat de zwembaden bepaalde huisregels hanteren. Deze huisregels zijn aanwezig in het betreffende zwembad. Zwemschool Wezep kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slotbepaling
Overeenkomsten tussen de klant en Zwemschool Wezep kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Vragen en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gesteld aan:

Zwemschool Wezep
p/a Botter 36-51
8243 KT Lelystad